Elecció d’advocat privat en cas d’accident de circulació

Article: Elecció d’advocat privat en cas d’accident de circulació 

Revista Sant Cugat Magazine – setembre 2022 

En  el cas d’haver patit un accident de circulació en el que hàgiu  resultat lesionats o lesionades com a conseqüència de la  intervenció i culpa  d’un altre vehicle, cal que sapigueu que teniu dret a contractar un Advocat de la vostra elecció, i que el cost d’aquesta  minuta ha de ser assumit per la vostra companyia asseguradora. 

Això es així perquè es tracta d’un dret reconegut per llei (art 76 d de la Llei 50/80 de Contracte d’Assegurança) i, per tant, teniu l’opció d’escollir un advocat de la vostra confiança, sense que sigui obligatori acceptar el  gestor, tramitador o Lletrat assignat per la vostra asseguradora. La lliure elecció de Lletrat (també la de Procurador) establerta en l’assegurança de defensa jurídica es un dels drets que té garantit tot assegurat, no obstant, cal dir, que aquest dret presenta 2 limitacions fonamentalment.  

La primera, de caràcter quantitatiu, es a dir, relativa a l’import màxim que la vostra entitat asseguradora arribarà a pagar per les minutes del professionals designats. Aquest import vindrà fixat pel condicional particular de la pòlissa i pot variar en funció de l’entitat asseguradora entre  els 200 i 3000.-€  per sinistre. 

I, la segona,  relativa al sol·licitant de l’advocat de lliure elecció, establint-se que aquest o aquesta haurà de tractar-se del prenedor/-a de la pòlissa, del propietari/-a del vehicle en el moment de l’accident o al conductor/-a del mateix (a no ser que es tracti d’un conductor no declarat a la pòlissa o menor de 25 anys, -no totes les asseguradores apliquen aquestes exclusions- ). A priori, quedarien fora els ocupants de l’automòbil, no obstant, hi ha determinades asseguradores que admeten que aquests també puguin fer ús de la lliure elecció d’Advocat (sempre i quan el causant sigui un tercer i no el conductor del vehicle en el que viatgéssiu quan vau patir l’accident).

Per últim, cal que sapigueu  que les vostres pòlisses de la llar també contemplen la lliure elecció d’advocat per a un gran nombre d’eventualitats en el que el responsable es un tercer, no únicament per assumptes relacionats amb accidents de circulació.

Des de CLAIM GRUP ens posem a la vostra disposició per tal d’estudiar el vostre cas i assessorar-vos adequadament , gestionant, si així ho desitgeu,  el procediment per a tenir dret a la lliure designa d’Advocat. Us animen a que feu ús de la lliure elecció d’Advocat per triar el professional que més confiança us faci, sense necessitat d’acceptat en tots el casos el que us vingui “donat” per la vostra asseguradora. 

Rubén Tirado González